تعرفه های طراحی گرافیک 1403 - طرح کهن

طراحی کارت گارانتی و کارت ضمانت

طراحی کارت گارانتی و کارت ضمانت

زمان اجرا :

3-4 روزکاری

4,500,000 ریال

3,500,000 ریال

ثبت سفارش
طراحی میز کانتر معمولی

طراحی میز کانتر معمولی

زمان اجرا :

2-3 روزکاری

4,500,000 ریال

3,500,000 ریال

ثبت سفارش
طراحی میز کانتر تاجدار

طراحی میز کانتر تاجدار

زمان اجرا :

2-3 روزکاری

4,500,000 ریال

3,500,000 ریال

ثبت سفارش
طراحی تگ محصول و اتیکت لباس

طراحی تگ محصول و اتیکت لباس

زمان اجرا :

2-3 روزکاری

3,500,000 ریال

3,000,000 ریال

ثبت سفارش
ریدیزاین لوگو

ریدیزاین لوگو

زمان اجرا :

2-3 روزکاری

4,500,000 ریال

3,500,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی پرچم بادبانی

سفارش طراحی پرچم بادبانی

زمان اجرا :

2-3 روزکاری

3,500,000 ریال

2,500,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی پرچم تشریفات

سفارش طراحی پرچم تشریفات

زمان اجرا :

2-3 روزکاری

3,000,000 ریال

2,500,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی پرچم رومیزی

سفارش طراحی پرچم رومیزی

زمان اجرا :

2-3 روزکاری

4,500,000 ریال

2,500,000 ریال

ثبت سفارش
طراحی اختصاصی(به ازای یک ساعت)

طراحی اختصاصی(به ازای یک ساعت)

زمان اجرا :

1-2 روزکاری

4,500,000 ریال

3,000,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی مهر بدون لوگو

سفارش طراحی مهر بدون لوگو

زمان اجرا :

4-5 روزکاری

3,500,000 ریال

2,500,000 ریال

ثبت سفارش