تعرفه های طراحی گرافیک 1403 - طرح کهن

سفارش طراحی پیکسل

سفارش طراحی پیکسل

زمان اجرا :

2-3 روزکاری

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی تی شرت

سفارش طراحی تی شرت

زمان اجرا :

2-3 روزکاری

4,500,000 ریال

3,000,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی تصویرسازی

سفارش طراحی تصویرسازی

زمان اجرا :

10-15 روزکاری

35,000,000 ریال

30,000,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی سربرگ دو رو

سفارش طراحی سربرگ دو رو

زمان اجرا :

2-3 روزکاری

3,500,000 ریال

3,000,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی سربرگ یکرو

سفارش طراحی سربرگ یکرو

زمان اجرا :

2-3 روزکاری

3,000,000 ریال

2,500,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی فولدر - از قالب های موجود

سفارش طراحی فولدر - از قالب های موجود

زمان اجرا :

4-5 روزکاری

4,500,000 ریال

3,500,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی گواهینامه

سفارش طراحی گواهینامه

زمان اجرا :

3-4 روزکاری

4,000,000 ریال

3,500,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی لوح تقدیر

سفارش طراحی لوح تقدیر

زمان اجرا :

3-4 روزکاری

4,500,000 ریال

3,500,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی منوی رستوران - یک صفحه ای دورو

سفارش طراحی منوی رستوران - یک صفحه ای دورو

زمان اجرا :

3-4 روزکاری

7,000,000 ریال

4,500,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی برشور

سفارش طراحی برشور

زمان اجرا :

4-5 روزکاری

6,000,000 ریال

4,000,000 ریال

ثبت سفارش