تعرفه های طراحی گرافیک 1403 - طرح کهن

سفارش طراحی قالب استوری اینستاگرام

سفارش طراحی قالب استوری اینستاگرام

زمان اجرا :

3-4 روزکاری

3,800,000 ریال

3,000,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی سرنسخه

سفارش طراحی سرنسخه

زمان اجرا :

2-3 روزکاری

3,500,000 ریال

2,800,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی ساک دستی

سفارش طراحی ساک دستی

زمان اجرا :

3-4 روزکاری

5,000,000 ریال

4,000,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی دعوتنامه

سفارش طراحی دعوتنامه

زمان اجرا :

2-3 روزکاری

4,500,000 ریال

3,000,000 ریال

ثبت سفارش
فرم سفارش طراحی تراکت یک رو

فرم سفارش طراحی تراکت یک رو

زمان اجرا :

2-3 روزکاری

4,000,000 ریال

3,500,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی تراکت دو رو

سفارش طراحی تراکت دو رو

زمان اجرا :

2-3 روزکاری

5,500,000 ریال

4,000,000 ریال

ثبت سفارش
 سفارش طراحی پوستر تبلیغاتی

سفارش طراحی پوستر تبلیغاتی

زمان اجرا :

3-4 روزکاری

5,500,000 ریال

4,500,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی پاکت نامه ملخی، A4، A5

سفارش طراحی پاکت نامه ملخی، A4، A5

زمان اجرا :

3-4 روزکاری

5,800,000 ریال

4,800,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی پاکت

سفارش طراحی پاکت

زمان اجرا :

3-4 روزکاری

4,500,000 ریال

3,000,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی بنر

سفارش طراحی بنر

زمان اجرا :

2-3 روزکاری

3,500,000 ریال

3,000,000 ریال

ثبت سفارش