تعرفه های طراحی گرافیک 1403 - طرح کهن

سفارش طراحی فاکتور اختصاصی

سفارش طراحی فاکتور اختصاصی

زمان اجرا :

3-4 روزکاری

4,500,000 ریال

3,000,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی کارت تبریک دو رو

سفارش طراحی کارت تبریک دو رو

زمان اجرا :

3-4 روزکاری

4,500,000 ریال

3,000,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی صحفات کتاب -هر صحفه

سفارش طراحی صحفات کتاب -هر صحفه

زمان اجرا :

6-10 روزکاری

3,500,000 ریال

2,500,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی جلد رو، پشت و عطف هر کتاب

سفارش طراحی جلد رو، پشت و عطف هر کتاب

زمان اجرا :

3-4 روزکاری

7,500,000 ریال

6,500,000 ریال

ثبت سفارش
 سفارش طراحی و چیدمان صفحات داخلی، گرافیکی - هر صفحه

سفارش طراحی و چیدمان صفحات داخلی، گرافیکی - هر صفحه

زمان اجرا :

4-5 روزکاری

3,500,000 ریال

2,500,000 ریال

ثبت سفارش
طراحی جلد مجله

طراحی جلد مجله

زمان اجرا :

3-4 روزکاری

8,000,000 ریال

5,500,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی نشان سینه

سفارش طراحی نشان سینه

زمان اجرا :

3-4 روزکاری

5,000,000 ریال

3,500,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی لیوان تبلیغاتی

سفارش طراحی لیوان تبلیغاتی

زمان اجرا :

2-3 روزکاری

3,500,000 ریال

2,500,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی کاور موزیک

سفارش طراحی کاور موزیک

زمان اجرا :

3-4 روزکاری

5,000,000 ریال

3,800,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی کاراکتر اختصاصی

سفارش طراحی کاراکتر اختصاصی

زمان اجرا :

7-10 روزکاری

35,000,000 ریال

25,000,000 ریال

ثبت سفارش