تعرفه های طراحی گرافیک 1403 - طرح کهن

سفارش طراحی اینفوگرافیک

سفارش طراحی اینفوگرافیک

زمان اجرا :

4-5 روزکاری

6,500,000 ریال

4,500,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی استرابورد

سفارش طراحی استرابورد

زمان اجرا :

3-4 روزکاری

5,000,000 ریال

3,500,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی اوراق حسابداری

سفارش طراحی اوراق حسابداری

زمان اجرا :

4-5 روزکاری

5,000,000 ریال

3,500,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی برچسب کالا

سفارش طراحی برچسب کالا

زمان اجرا :

3-4 روزکاری

7,000,000 ریال

5,500,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی بنر سایت

سفارش طراحی بنر سایت

زمان اجرا :

3-4 روزکاری

4,500,000 ریال

3,000,000 ریال

ثبت سفارش
طراحی پرونده پزشکی  دورو

طراحی پرونده پزشکی دورو

زمان اجرا :

5-6 روزکاری

4,500,000 ریال

3,500,000 ریال

ثبت سفارش
 سفارش کارت ویزیت شرکتی سربرگ A4 سربرگ A5 کارت پرسنلی پاکت نامه ملخی یادداشت

سفارش کارت ویزیت شرکتی سربرگ A4 سربرگ A5 کارت پرسنلی پاکت نامه ملخی یادداشت

زمان اجرا :

5-6 روزکاری

8,500,000 ریال

8,000,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش کارت ویزیت شرکتی سربرگ A4 سربرگ A5

سفارش کارت ویزیت شرکتی سربرگ A4 سربرگ A5

زمان اجرا :

4-5 روزکاری

7,500,000 ریال

6,500,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی فاکتور رسمی

سفارش طراحی فاکتور رسمی

زمان اجرا :

2-3 روزکاری

3,800,000 ریال

2,500,000 ریال

ثبت سفارش
سفارش طراحی فاکتور اختصاصی

سفارش طراحی فاکتور اختصاصی

زمان اجرا :

3-4 روزکاری

4,500,000 ریال

3,000,000 ریال

ثبت سفارش